30 Mar, 2020

Resum de les mesures aprovades al Consell de Ministres de 27 de març Destacats

Publicació al BOE el reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del Covid-19.

Les seves disposicions han entrat en vigor el 28 de març, i estaran vigents mentre duri l'estat d'alarma (incloses les seves eventuals pròrrogues).

Us resumim els punts d'impacte per a les empreses:

BLOC 1: Manteniment de l'activitat

Es mantindrà l'activitat de centres sanitaris i centres d'atenció a persones grans mentre durin l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Així, seran serveis essencials, tant de titularitat pública com privada:

  • Els centres, els serveis i els establiments sanitaris que determini el Ministeri de Sanitat.
  • Els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat determinats pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Han de mantenir la seva activitat, i només poden reduir-la o suspendre-la si ho permeten les autoritats competents. Poden ser sancionades en cas contrari.

 

BLOC 2: En allò relatiu a les causes previstes en els articles 22 i 23 del reial decret llei 8/2020, de 17 de març:

Extinció de contractes

 Les causes indicades en el RDL 8/2020 no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.

Procediment de comunicació per a la prestació per atur

S'iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que inclourà en model oficial per a cada centre afectat (enllaç SEPE):

a)    Dades de l'empresa

b)    Dades del representant legal de l'empresa.

c)    Número d'expedient assignat per l'autoritat laboral.

d)    Especificació de les mesures a adoptar i data d'inici de cada persona treballadora.

e)    Per reducció de jornada: determinació del percentatge de disminució temporal, computat sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.

f)     Declaració responsable en la qual haurà de constar que s'ha obtingut l'autorització de les persones treballadores per a la seva presentació.

g)    Informació complementària que pugui determinar el SEPE. S'haurà de comunicar qualsevol variació en les dades inicials.

S'ha de remetre la comunicació en el termini de 5 dies des de la sol·licitud de l'ERO en els casos de força major o des de la data en què l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral la seva decisió en el cas dels procediments per altres causes.

Si la sol·licitud s'ha produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, el termini de 5 dies començarà a computar-se des del 28 de març de 2020.

La no comunicació es considera falta greu i, per tant, serà sancionada en funció del grau amb entre 626 € i 6.250 €.

Així mateix, l'autoritat laboral procedirà a l'enviament a l'entitat gestora de les seves resolucions i de les comunicacions finals de les empreses.

Mesures per a societats cooperatives

Si per falta de mitjans l'assemblea general de les societats cooperatives no pot ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el consell rector assumirà la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus socis i sòcies i emetrà la corresponent certificació per a la seva tramitació.

Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals

La suspensió dels contractes temporals per ERTO suposarà la interrupció del còmput del contracte temporal i del període de referència.

S'hi inclouen els contractes formatius, de relleu i d’interinitat.

Limitació de la durada dels ERTOs per força major

No es poden estendre més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada del Covid-19; per tant, des de l'inici de l'estat d'alarma decretat fins a la finalització de les pròrrogues.

S'aplicarà tant per resolució expressa com per als resolts per silenci administratiu, sense importar el contingut de la sol·licitud empresarial.

Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes

Se sancionaran les sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions, així com sol·licitar mesures innecessàries o sense prou connexió amb la causa que les origina, si donen lloc a la generació o la percepció de prestacions indegudes.

Es podrà revisar d'ofici el reconeixement de prestacions a la persona treballadora, i l'empresa haurà d’ingressar a l'entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora, deduint dels salaris deixats de percebre que haguessin correspost, amb el límit de la suma d'aquests salaris.

 El termini de revisió serà de 4 anys. Per actuació de la Inspecció de Treball

Data d'efectes de les prestacions per desocupació

  • En els supòsits de força major: serà la data del fet causant de la situació.
  • Per altres causes: haurà de ser coincident o posterior a la data en què l'empresa comuniqui a l'autoritat laboral la decisió adoptada.

 

Darrera modificació el Dimarts, 31 Març 2020 15:52