03 Abr, 2020

Convocatòria d'ajuts als autònoms amb pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19 Destacats

A partir del proper dilluns, 6 d'abril, ja es podrà sol·licitar l’ajut extraordinari del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les persones treballadores autònomes que s’han vist afectades econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19. La prestació s’ha publicat avui al DOGC (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf), però donat que dissabte no és un dia hàbil a efectes de registre, es podrà sol·licitar a partir de dilluns i durant 30 dies per mitjà del canal telemàtic habilitat.

Es tracta d’un ajut econòmic de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física- que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la Covid-19 en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

El Departament destinarà a aquest ajut de 7,5 milions d’euros i s’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària i preveu que beneficiï més de 4.000 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquesta prestació, les persones treballadores autònomes –persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya. L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Quins són els requisits?

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir alguns requisits com, per exemple:

  • Ser persona treballadora autònoma persona física (no s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors autònoms col·laboradors).
     
  • No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
     
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti. Consulta en aquest enllaç tota la informació relativa a aquest ajut i la resta de requisits i, per a més informació, pots consultar la pàgina web de Treball.

Destaquem

Infografia de la línia d'ajuts

Darrera modificació el Divendres, 03 abril 2020 21:50