25 Maig, 2020

Resum de l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada per la covid-19 a petits municipis i als ens locals d'àmbit territorial inferior

La present Ordre s’estructura en deu articles, una disposició addicional i dues de finals i  flexibilitza certes restriccions establertes per als municipis de menor dimensió que encara es troben en la Fase O i Fase 1 del Pla de transició a la nova normalitat. Aquesta Ordre resulta d’aplicació als municipis i als ens d’àmbit inferior al municipi, de menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per Km2.  

 

MESURES PER A MERCATS A L’AIRE LLIURE O DE VENDA NO SEDENTÀRIA I ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Els ajuntaments o òrgans de govern dels ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi, decidiran respecte de la reobertura dels mercats que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure o de venda no sedentària, donant preferència als productes alimentaris i de primera necessitat  i procurant que sobre aquests productes es garanteixi que no es manipulin aquests per part dels consumidors. Així mateix, aquests establiran els requisits de distància entre els llocs i les condicions de delimitació d’aquest, garantint, en tot cas, l’aplicació de les limitacions establertes en l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

S’habilita la reobertura d’establiments d’hostaleria  i restauració per al consum local, d’acord amb allò establert al capítol IV de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. S’exclou d’aquesta habilitació les discoteques i els bars d’oci nocturn. La prestació del servei en les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments es realitzarà d’acord amb les previsions de l’Ordre SND/399/2020.

Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

 

FLEXIBILITZACIÓ D’ALTRES RESTRICCIONS

L’Ordre habilita l’aplicació de l’article 7 –llibertat de circulació-  de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, als municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi que es trobin en fase 1, excepte les franges horàries previstes a l’apartat 1 paràgraf segon d’aquest.

També resulten d’aplicació les mesures dels articles 8, 9 i 24 i el capítol IX de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, en les matèries següents:

  • Vetlla i enterraments
  • Llocs de culte
  • Biblioteques
  • Activitat esportiva.

En matèria d’obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure resulta d’aplicació l’article 41 de l’Ordre SND/399/2020.

Enllaç: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con

 

Darrera modificació el Dilluns, 25 Mai 2020 22:17