28 Maig, 2020

Nota-resum del Decret llei 20/2020, de 26 de maig, sobre diverses mesures en matèria d'esports arran de la Covid-19

Avui, dijous 28 de maig s’ha publicat al DOGC el Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la COVID-19.

El Decret Llei 20/2020 aprovat pel Govern disposa una sèrie de mesures que tracten de facilitar i garantir l’activitat dels professionals de salvament i socorrisme i les entitats esportives.

Aquest Decret llei s’estructura en sis articles, establerts a tres capítols i una disposició final.

Pel que fa al capítol I, article 1, en relació amb els professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic, per aquest sector de l’esport, s’estableix una nova moratòria en l’aplicació del règim sancionador establert per la Llei 3/2008, de 23 d’abril de l’exercici de les professions de l’esport. En concret, aquest termini de suspensió s’amplia fins al 30 de setembre de 2020.

D’altra banda, el capítol II, articles 2 i 3, estableix diverses mesures en relació amb el funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives a Catalunya, per tal que puguin celebrar les seves sessions amb compliment de les mesures sanitàries vigents, i limitades, quant al seu objecte, a la deliberació i aprovació de qüestions que garanteixin el funcionament excepcional de l'entitat esportiva, així com, també habilita les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el seu funcionament essencial.

En darrer terme, el capítol III, articles 4 a  6, adopta mesures de caràcter transitori per afrontar la modernització i simplificació de les entitats esportives, així com els tràmits administratius que requereixen les seves modificacions estructurals. D’aquesta manera, s’adequa el règim de les entitats esportives a Catalunya a les previsions del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (article 314.1,2 i 3).

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

 Enllaços:

Darrera modificació el Dijous, 28 Mai 2020 19:29