29 Maig, 2020

Represa del còmput de terminis administratius suspesos Destacats

El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, que va acordar prorrogar per cinquena vegada, fins a les 00.00 hores del 7 de juny de 2020, l'estat d'alarma declarat en el seu moment pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària del coronavirus, ha establert també l'alçament, des del 4 de juny, de la suspensió dels terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, així com, des de l'1 de juny, la represa o el reinici del còmput dels terminis administratius suspesos.

Terminis administratius
L'article 9 del Reial decret 537/2020 preveu així mateix, "amb efectes des de l'1 de juny de 2020, que el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues". Correlativament, des d'aquesta mateixa data queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Terminis processals
Respecte als terminis processals, s’alça la seva suspensió amb efectes des del 4 de juny de 2020, i es deroga en conseqüència a partir d’aquesta data la disposició addicional segona del Reial decret 463/2020 que en el seu moment la va establir.

El còmput dels terminis processals es realitzarà segons el que es preveu en el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’administració de justícia. 

Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions
Finalment, amb efectes des del 4 de juny de 2020 s’alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, i es deroga des d’aquesta mateixa data la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020.

Darrera modificació el Divendres, 29 Mai 2020 15:01