10 Jul, 2020

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos com a conseqüència de la COVID-19

El departament d’Agricultura de la Generalitat ha convoca els ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats  canals de comercialització com a conseqüència de la crisis sanitària  de la covid-19.

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Quins pot demanar els ajuts?

 • Persones productores, físiques o jurídiques
 • Cooperatives agràries i les SAT
 • Entitats i associacions sense ànim de lucre
 • Els elaboradors de formatges frescos de cabra, vaca i ovella que comprin la llet exclusivament a productors establerts en l’Ordre

Totes elles han de complir els requisits detallats a l’Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol

Quina documentació s’ha de presentar?

 1. Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti
 2. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància
 3. En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant
 4. En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents
 5. Per als productes no carnis, els albarans, signats i segellats per l’entitat benèfica receptora
 6. Per a la carn, document de lliurament de l’escorxador a l’entitat benèfica on constin: Identificació de l’escorxador, NIF del productor que ha entrat els animals, número del certificat sanitari de moviment (CSM)
 7. Compte justificatiu
 8. Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència
 9. Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicables, així com dels interessos que se’n derivin

Quins són els terminis de presentació?

– Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 10 de juliol, el període de presentació de sol·licituds comença el 13 de juliol de 2020 i acaba el 20 de juliol de 2020.
– Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre l’11 de juliol de 2020 i el 20 de setembre de 2020, el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de setembre de 2020 i acaba el 28 de setembre de 2020

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-productors-agraris-covid 

Per a més informació 

Darrera modificació el Divendres, 10 Juliol 2020 14:05