Reials decrets sobre igualtat retributiva i relatiu als plans d’igualtat

El 14 d’octubre s’han publicat al BOE dos Reials decrets que desenvolupen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Ambdós, són fruit  d’un extens procés de diàleg amb els agents socials. Aquests Reials decrets garantiran la igualtat retributiva de dones i homes i  l’efectivitat dels plans d’igualtat i el seu registre. 

  • Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. El podreu trobar en el següent enllaç:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf