28 Gen, 2016

Nova convocatòria d'ajuts Leader

Catalunya central compta amb una partida de 776.448 euros per a projectes de creació, millora o ampliació relacionats amb el món rural

Les microempreses, pimes, cooperatives i associacions o fundacions que vulguin crear, ampliar o millorar un projecte relacionat amb el món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari poden ser beneficiaris de la convocatòria LEADER 2016

Enguany, la dotació pressupostària per Catalunya Central és de 776.448 euros.

Tipus i quantia dels ajuts

  • Per projectes de caràcter privat l’import de l’ajut serà com a màxim d’un 40% de les despeses elegibles
  • L’import de l’ajut pot arribar com a màxim a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per anualitat
  • L’import de l’ajut pot arribar com a màxim els 200.000,00 euros per beneficiari en un període de 3 anys (el vigent i els dos anteriors)
  • Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, aquests ajuts, excepte els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris inclosos en l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis, i, per tant, el total d’ajuts de mínimis atorgar a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors

Terminis

  • Termini de presentació de sol·licituds: 21 de Març de 2016
  • Resolució Aproximada: 4 mesos després de la sol·licitud
  • Desenvolupament de la inversió:  es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres
  • Justificació d’inversió iniciada/licitades: 30 de Novembre de 2016
  • Certificació: 30 de Juny de 2017

Per a més informació: http://www.catcentral.cat/pages/ca/inici.php 

Darrera modificació el Dijous, 28 Gener 2016 17:40