20 Mar, 2020

AUTÒNOMS | Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19 Destacats

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l'aturada de l'activitat econòmica arran de la pandèmia del Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques d'utilitat:


1) Quins ajuts puc demanar com autònom?

A data d'avui existeixen dues línies d'ajuts directes que els autònoms poden demanar, i que són compatibles entre elles:

1.1. A la Generalitat de Catalunya:

 • Compensació en cas de pèrdua econòmica de l'activitat durant el març del 2020 arran del Covid-19.

 • Es calcula la diferència entre el guany de l'activitat el març del 2019 i la pèrdua patida el març del 2020.

 • L'ajut màxim serà de 2.000 € per autònom sol·licitant.

 • Obert a qualsevol activitat econòmica.

 • No aplicable autònoms societaris ni dependents (col·laboradors).

 • Pels autònoms acollits a Estimació Objectiva (mòduls) caldrà concretar quins documents aportaran per acreditar les pèrdues.

 • Tràmit a través del web del Departament de Treball a partir de l'1 d'abril, fes clic aquí.

 • Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost de 7,5 milions €.

 • Recomanem que els autònoms comencin a preparar la documentació acreditativa dels seus ingressos, despeses i resultats econòmics del març 2019 i 2020 de cara a la sol·licitud a partir de l’1 abril.  

 

1.2. Al Govern de l'Estat:

 • Prestació econòmica per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.

 • Aplicable a:

  • Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, que són tots els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.

  • Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

 • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.

 • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 50 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.

 • En qualsevol cas, aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).

 • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, l'autònom pot preguntar al seu gestor o bé consultar el logotip que apareix a seva farmaciola.

 

*Consulta aquí els dubtes sobre la nova prestació extraordinària pels autònoms.


2) Puc ajornar les meves quotes de Seguretat Social?

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin a l’ajut 1.2. (explicada en la resposta anterior) no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat social.

De totes maneres, si el procés de tramitació s’allarga i la sol·licitud no és finalment acceptada, recomanem que els autònoms sol·licitin de manera immediata l’ajornament de la seva quota de l’abril a través del seu gestor o bé al web de la Seguretat Social, fes clic aquí.

 

Tots els deutes amb la Seguretat Social es poden ajornar sense aval o garantia fins a 30.000 € i per un màxim de 5 anys.


3) Puc anar a treballar?

Ara com ara els, Decrets 463/2020 i 465/2020 permeten el desplaçament als llocs de treball en les següents condicions:

 • En vehicle privat amb ocupació d'una persona.

 • En transport públic, respectant la distància de seguretat d'un metre amb altres persones i rentant-se les mans amb cura en arribar al lloc de treball.

 • Respectant la prohibició d'obertura dels comerços al detall, excepte els de primera necessitat esmentats al punt 1 anterior. És a dir, en aquests establiments es podran dur a terme tasques que no impliquin l'obertura al públic.

Les forces de l'ordre públic poden aturar l'autònom o els treballadors per conèixer el motiu del seu desplaçament. Per això l'autònom haurà d'emplenar el següent formulari per als treballadors i per a ell/a mateix/a i portar-lo durant els seus desplaçaments, fes clic aquí. 

 

4) Puc fer un ERTO dels meus treballadors?

En tant que empresari, l'autònom amb treballadors a càrrec seu pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació:

 • Activitat afectada pel Covid-19 inclosa dins el llistat següent, fes clic aquí. 

 • Els treballadors perceben el 100% del sou sense període mínim de cotització ni exhauriment del dret d’atur.

 • L’empresari queda exempt de pagar íntegrament les quotes a la Seguretat Social dels treballadors (75% en el cas de negocis amb més de 50 treballadors).

 • Tramitació per via telemàtica i termini exprés d’aprovació en 7 dies.

 • Efectes retroactius.

En cas de no optar per un ERTO i mantenir els llocs de treball total o parcialment, recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat Social (vegeu punt 2) i també les retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de març (vegeu punt 5).

 

5) Puc deixar de pagar els impostos?

Tot i que el RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s'aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020. Només s'amplien els terminis de pagament fruit d'acords d'ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.

Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d'abril per l'IVA del primer trimestre del 2020, recomanem que els autònoms sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació.

Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €.


6)  Puc deixar de pagar el lloguer del meu local?

De moment les administracions públiques no han previst ajuts específics per al pagament de lloguers de locals comercials o centres de treball regentats per autònoms. Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos.

Més enllà d'aplicar els ajuts del punt 1 per cobrir la despesa de lloguer del local comercial o centre de treball, encoratgem els autònoms a demanar als propietaris de locals que es modifiqui temporalment la renda davant l'estat d'alarma, els efectes del Covid-19 i el tancament general decretat dels comerços al detall.

L'article 1.105 del Codi Civil ja preveu que cap part es farà càrrec de situacions imprevistes o inevitables i, per tant, crida a la negociació entre les parts per afrontar causes de força major com el Covid-19 i l'estat d'alarma.

 

7) Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

De moment, el RDL 8/2020 només ha previst que els proveïdors de subministraments, inclosos els de telecomunicacions, no puguin tallar el servei per impagament a clients vulnerables, que són aquells amb ingressos baixos i/o familiars dependents al seu càrrec.

 

8) Com puc aconseguir més liquiditat per als propers mesos?

Més enllà dels ajuts específics del punt 1, els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels propers mesos de dificultats. La Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 

Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als propers 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que a partir del dilluns 23/3 contactin amb les seves entitats financeres de referència.

 

Tots els autònoms que s'hagin vist obligats a tancar els seus negocis a causa de l'estat d'alarma i tots aquells que hagin patit una caiguda d'un 75% dels ingressos a conseqüència dels efectes del Covid-19, tindran dret a la prestació aprovada pel Consell de Ministres i anunciada pel Govern espanyol a començaments d'aquesta setmana.

Els autònoms que compleixin aquests requisits estaran exempts de pagar cotitzacions a la Seguretat Social i, a més, rebran una prestació equivalent al 70% de la base reguladora, fet que suposa un mínim de 661€ per als qui hagin hagut de tancar el seu negoci o hagin perdut el 75% de la seva facturació.

Ahir el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va fer públic un comunicat davant les informacions aparegudes en mitjans de comunicació i xarxes socials sobre aquesta prestació extraordinària per a autònoms. El comunicat desmenteix qualsevol modificació d'aquesta prestació i recorda que les “fake news” només pretenen generar incertesa entre aquest col·lectiu i la societat en general.

 

 Inici

Última revisió 20 de març, a les 10 h

 

Darrera modificació el Divendres, 20 Març 2020 18:48