Exportació i importació Catalunya - octubre 2013

Segons les dades de l'octubre, Catalunya ha exportat per valor de 5.567 milions d'euros

Segons les últimes dades de l’IDESCAT, a l'octubre del 2013 Catalunya ha venut a l’estranger per valor de 5.567 milions d’euros i ha importat per valor de 6.188 milions d'euros

Les exportacions catalanes han variat un -3,8% interanual. Les vendes a la Unió Europea decreixen un 1,3% interanual; cal destacar que, menys a Portugal (13,6%), s'observen decrements en les vendes efectuades a tots els principals països membres. A altres països i territoris d'Europa les exportacions disminueixen un 14,8%. Mentre que pugen les vendes a Amèrica del Nord (4,8%), baixen les efectuades a Amèrica Central i del Sud (-11,6%) i a la resta del món (-3,6%). A Espanya, pugen les vendes totals un 1,8% respecte a l'octubre de l'any 2012.

PER BRANCA D’ACTIVITAT

Per branques d'activitat econòmica, mentre que pugen les vendes de productes tèxtil, confecció, cuir i calçat (22,9%), d'agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (7,8%), indústries químiques (2%) i equips elèctrics i electrònics (0,1%), entre d'altres, baixen les exportacions de la resta de productes. En aquest sentit cal destacar els decrements mostrats pels productes energètics; extracció i refinació petroli (-40,6%), vehicles de motor i altres materials de transport (-18,5%) i les màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (-14,7%), entre d'altres. 

IMPORTACIONS

Les importacions de Catalunya han augmentat un 1,1% a l'octubre del 2013, respecte a un any enrere. Cal destacar l'augment de les compres realitzades a Portugal (22,6%) i, en sentit contrari, el decrement de les compres realitzades a Itàlia (-14,6%). Amb relació als altres països i territoris d'Europa, que pugen un 0,6% en el seu conjunt, s'observa un decrement del 3% de les importacions procedents de Suïssa. Mentre que pugen les importacions de productes d'Amèrica del Nord (41,1%) i d'Amèrica Central i del Sud (76%), baixen les de la resta del món (-6,9%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 1,1% interanual. En els primers deu mesos del 2013, baixen les importacions tant de Catalunya (-4,6%) com d'Espanya (-2%), si es compara amb el mateix període del 2012.