03 Abr, 2020

El Govern de la Generalitat aprova les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia Destacats

El govern català, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat ha publicat al DOGC a data de 3 d’abril, ORDRE EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement, com és el cas de l’impacte econòmic negatiu que està tenint la crisi del coronavirus en les empreses i els autònoms catalans.

Base 1 Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos i de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de projectes d'inversió i circulant per atendre la recuperació de l'activitat de les empreses incloses dins l'àmbit competencial del Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC) que resultin afectades per les situacions d'emergència següents: accidents, terratrèmols, esfondraments, incendis, aiguats, tempestes i ventades. També s'hi inclouran aquelles altres situacions d'emergència que es determinin mitjançant l'aprovació del Govern.

Base 2 Empreses beneficiàries
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses dels àmbits sectorials competència del DEMC, d'acord amb les funcions i els àmbits de competència determinats en els decrets de reestructuració del DEMC vigents i de determinació dels àmbits de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Les empreses beneficiàries hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.

Base 4 Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs
4.1 Els ajuts consistiran en la bonificació de fins a un màxim del 100% dels interessos d'un préstec destinat a projectes d'inversió i circulant concedit per l'Institut Català de Finances (ICF). En cada convocatòria s'especificarà l'import màxim d'interès que es bonificarà i l'import bonificat s'especificarà en la corresponent resolució d'atorgament de l'ajut.

Base 7 Sol·licituds i documentació
7.1 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat).
7.3 Amb la sol•licitud, que es pot trobar al web de l'ICF (www.icf.cat) i que inclou la declaració responsable a què fa referència la base 3.2, on s'ha d'adjuntar un seguit de documentació.

 

Darrera modificació el Divendres, 03 abril 2020 21:50