Aprofita els nous ajuts econòmics per a projectes de foment de l’economia circular Destacats

L’Agència Catalana de Residus ha publicat les bases de la convocatòria 2019 de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular a empreses

El termini de presentació de les sol·licituds està obert fins al 19 de juliol de 2019

Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/1252/2019, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular. Dirigit a les empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Classe A.  Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents :

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació. S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes d’introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremadament preocupants (SEP), segons la llista SEP i l’Annex XIV del Reglament REACH,o de substàncies restringides de l’Annex XVII del reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos ( servitització, economia col·laborat iva, etc.)
 3. Reutilització i reparació de productes.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los ( take-back schemes ).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats.
 8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no es valoritzen, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers
 9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

 Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major  eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació.S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes de substitució de substàncies extremadament preocupants (SEP), segons la llista SEP i l’Annex XIX del reglament REACH, o de substàncies restringides de l’Annex XVII del reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos ( servitització, economia col·laborativa, etc.).
 3. Reutilització i reparació de productes.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los ( take-back schemes ).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats.
 8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
 9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

 Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

S’inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen la realització d’estudis sobre el potencial de l’economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se’n derivin ( campanyes, jornades, etc).

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de classes A, B o C.

BENEFICIARIS

Poden optar a les subvencions els següents beneficiaris, sempre que tinguin almenys un establiment  operatiu ubicat a Catalunya :

 • Projectes de classe A o B :
 • Empreses privades agrupacions d’empreses privades.
 • Projectes de classe C :
 • El sol·licitant promotor ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia , o un sindicat.

 

L’empresa beneficiària o les empreses agrupades beneficiàries són les responsables de justificar els treballs i de portar a terme l’activitat subvencionada.

Un mateix beneficiari pot participar en un màxim de dos projectes.

CARÀCTER INCENTIVADOR

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

IMPORT SUBVENCIONABLE

L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

 TERMINIS

 • Sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que recull la base 8, està obert fins al 19 de juliol de 2019.

 • Execució:

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos a comptar de la data de la Resolució d’atorgament de la subvenció.

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/1252/2019 on hi podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud ( Base 8 ).