COMERÇ | Preguntes freqüents del sector comerç en relació als efectes del Covid-19

01 abril 2020

Després de l'aprovació del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, sorgeixen diferents dubtes en l'àmbit del sector comerç. Et presentem aquesta guia per intentar resoldre les principals qüestions:

 

OBERTURA DE COMERÇOS

1) Quins establiments de l’àmbit comercial poden romandre oberts al públic?     

Només podran restar oberts al públic els establiments comercials al detall d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici de les perruqueries a domicili.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat d’almenys 1- 2 m, amb la finalitat d’evitar possibles contagis.

Així mateix, la permanència en aquestes comerços ha de ser l’estrictament necessària perquè tots els consumidors puguin realitzar la seva compra d’aliments i productes de primera necessitat, I NO ES PERMETRÀ el consum de productes en els propis establiments.

 

2) Aleshores, els centres comercials estaran oberts?

No, restaran tancats durant 15 dies, tret de les excepcions contingudes en la resposta anterior.

Les excepcions enumerades en l'art. 10.1 de Reial Decret 463/2020, contemplen aquells productes o serveis que són necessaris per a la vida diària. En els centres comercials on hi hagi establiments que venguin o prestin aquests serveis, aquests poden romandre oberts. Ara bé, altres botigues o locals que venguin productes diferents hauran de tancar i, així mateix, s'ha de respectar el que disposa l’art. 10.2.

Les grans superfícies (hipermercats) també poden obrir, però han de delimitar les seccions destinades a la venda dels citats productes, de manera que no hi hagi accés a la resta.

 

3) Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial que recull l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 

 

4) Poden obrir al públic i desenvolupar la seva activitat econòmica empreses dedicades a la prestació de serveis d'higiene o salut, com dentistes o fisioterapeutes?

Actualment el Reial Decret 463/2020, que declara l'Estat d'Alarma pel Covid-19, no contempla el cessament de l’activitat econòmica i professional dels centres sanitaris.

Tanmateix, si considerem les restriccions generals de Reial Decret, és recomanable cessar l'activitat de centre de treball excepte en casos d'urgència, emergència o d'extrema necessitat, de col·lectius de risc i/o dependents.

En qualsevol cas, es recomana també extremar les mesures higièniques i sanitàries necessàries per evitar el contagi entre treballadors i entre clients.

 

5) Els bars i restaurants, poden obrir?

No, han de restar tancats al públic des del dia 14 de març i durant 15 dies com a mínim. Podrà prorrogar-se el tancament si es decreta el manteniment de l’Estat d’Alarma una vegada transcorreguts aquests 15 dies.

Només podran operar els bars i restaurants d’hotels que hagin de donar servei als seus hostes.

 

6) Es poden fer entregues de menjar a domicili per part de restaurants?

Sí, sempre que es preservi en tot moment la distància de seguretat de, com a mínim, 1 a 2 metres; i es respectin les mesures sanitàries corresponents tant de transport com de manipulació alimentària (desinfecció dels vehicles, respectar la cadena de fred, utilització d’elements tèrmics indicats, etc.)

Els clients, però, no podran anar a recollir la comanda a l’establiment, ja que aquest ha de romandre tancat al públic.

 

7) Poden obrir les rostisseries, polleries o establiments de menjar preparat?

Sí, com que es tracta d’un establiment d’alimentació poden obrir al públic tal com exposa l'art. 10.1 del Reial Decret 463/2020, però en cap cas es podrà consumir el menjar dins de l’establiment i s'hauran de prendre les mesures d’higiene i salut necessàries per evitar aglomeracions i situacions de contagi. Segons l'article 10.1 i 10.2, es permet el comerç al detall d'alimentació (sense especificar tipus o preparació dels aliments), tot evitant aglomeracions i mantenint la distància de seguretat entre consumidors i empleats de, almenys, un metre.

 

8) Poden obrir les papereries si no venen premsa?

Sí, si el seu establiment desenvolupa aquesta activitat de manera especialitzada i/o tenen un CNAE (Código Nacional de Actividad Económica) número 4762, de comerç al detall de premsa i articles de papereria en establiments especialitzats.

 

9) Pot obrir un comerç que vengui articles de segona mà?

Sí, si es tracta d’un establiment especialitzat en qualsevol de les activitats autoritzades en l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020. La norma no distingeix per característiques dels articles en venda sinó per activitat desenvolupada pel comerç i, per tant, està permesa la seva obertura al públic sempre que compleixi amb les categories exceptuades.

 

10) Poden mantenir l’activitat els serrallers?

Sí, tot i que no poden obrir l’establiment al públic, estan autoritzats a realitzar serveis d’urgència i a actuar en casos d’emergència.

 

11) Puc tancar el meu comerç tot i que estigui autoritzat a obrir?

Sí, pots tancar al públic el teu comerç si ho desitges perquè la seva obertura no és obligada.

 

12) Puc obrir el meu taller mecànic?

Per tal d’assegurar el transport i l’abastiment dels productes a la població, l’Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, preveu a l’art 2 l'obertura dels tallers mecànics de reparació i manteniment de vehicles a motor, així com els establiments d’activitats connexes per a la venda de peces i accessoris com la venda directa a tallers de reparació, però sense obertura al públic.

Així doncs, es conclou que els tallers de reparació i manteniment de vehicles poden estar oberts, però no poden desenvolupar ni activitats de restauració ni cafeteria (en cas que en tinguessin), ni venda al detall que no es consideri essencial.

 

13) Pot obrir una ITV? I un establiment de venda de vehicles?

No, s’aplica el criteri de tancament, ja que l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, no inclou aquests establiments entre els supòsits exceptuats i, per tant, ambdós tipus d’instal·lacions han de romandre tancades mentre duri l’Estat d’Alarma.

 

14) Què puc fer si em caduca la ITV? Puc continuar agafant el cotxe?

La Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020 suspèn els terminis administratius i aquesta suspensió es deriva als terminis de vigència de permisos, autoritzacions, llicències, documentació acreditativa de qualsevol extrem que requereixi pròrroga expressa o nova autorització; d’aquesta manera queda en suspens l’activitat de les ITV mentre duri l’estat d’alarma.

Aquells vehicles als quals els caduqui la inspecció durant en aquest període, podran circular amb normalitat fins que s’aixequi l’estat d’alarma. Per a més informació, podeu consultar la Direcció General de Trànsit i a la Direcció General d’Assegurances, respectivament.

 

15) En el cas d’un establiment comercial afectat per la limitació de l’article 10.1 (i l’Annex I), el comerciant pot accedir a l’interior per portar a terme tasques de magatzem, gestió del producte, etc., sense que en cap cas estigui obert al públic en general? Així mateix, en aquestes condicions, podria treballar el comerciant amb el seu personal respectant les mesures i distàncies de seguretat?

L’article 10.1 del Reial Decret 463/2020 prohibeix l’obertura al públic dels establiments comercials, però no impedeix que el comerciant pugui accedir-hi per dur a terme les tasques necessàries per al manteniment del local i les existències, adoptant les mesures necessàries per evitar la propagació del Covid-19 anunciades per les autoritats sanitàries.

A partir del 30 de març, amb l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 10/2020, es limita la circulació i s’estableix un permís retribuït recuperable (PRR) per a tot el personal que treballa per compte d’altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials. S'entén per activitats essencials aquelles que s'inclouen a l’Annex I del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març i, per tant, les activitats exceptuades per l’article 10.1 del RD 463/2020.

Cal destacar que la limitació de circulació per anar a treballar que recull el RDL 10/2020 no afecta les persones que treballen per compte propi o autònoms, que, per tant, podran continuar duent a terme les seves tasques o activitats sense obertura al públic. En tot cas, ha d’advertir-se a l'exterior de l’establiment i de forma visible que es troba tancat al públic.

 

16) En quina situació queden els establiments que venen a l'engròs? Com poden realitzar la venda?

El RD 463/2020 no preveu cap limitació al desenvolupament de la venda a l'engròs. No obstant això, aquesta queda condicionada a les mesures que l'autoritat competent estableixi, d'acord amb els articles 13, 14 i 15, per a l'assegurament del subministrament dels béns i serveis necessaris.

A partir del 30 de març, amb l’entrada en vigor de Reial Decret-Llei 10/2020, es limita la circulació per anar al lloc de treball a aquelles persones treballadores per compte d’altri que no duguin a terme activitats essencials, com les incloses a l’Annex I del Reial Decret-Llei 10/2020 entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos).

La limitació de circulació que recull el Reial Decret-Llei 10/2020 no afecta les persones que treballen per copte propi o autònoms, que, per tant, podran continuar duent a terme les seves tasques o activitats sense obertura al públic. En tot cas, ha d’advertir-se a l'exterior de l’establiment i de forma visible que es troba tancat al públic.

 

17) Puc obrir la meva botiga si venc productes d'electrodomèstics?

Es permet només la venda d'equips tecnològics i de telecomunicacions. L'art. 10.1 del Reial Decret 463/2020 exceptua de la suspensió de la seva activitat els establiments d'equips tecnològics i de telecomunicacions. S'entén per equips tecnològics i de telecomunicacions aparells de telecomunicació, vídeo, àudio, telefonia i similars. La realització de l'activitat es realitzarà seguint sempre les recomanacions del Ministeri de Sanitat i respectant el que disposa l’art. 10.2.

A partir del 30 de març, amb l’entrada en vigor de Reial Decret-Llei 10/2020, es limita la circulació per anar al lloc de treball a aquelles persones treballadores per compte d’altri que no duguin a terme activitats essencials, com les incloses a l’Annex I del Reial Decret-Llei 10/2020 entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos).

La limitació de circulació que recull el Reial Decret-Llei 10/2020 no afecta les persones que treballen per compte propi o autònoms, que, per tant, podran continuar duent a terme les seves tasques o activitats sense obertura al públic. En tot cas, ha d’advertir-se a l'exterior de l’establiment i de forma visible que es troba tancat al públic.

 

18) Puc obrir si tinc un centre d’estètica?

No, no està contemplat com un servei de primera necessitat.

 

19) Es permet el lliurament a domicili de productes NO alimentaris, comprats per internet o per telèfon?

Sí, ja que entra dins dels supòsits permesos que estableix l’article 10.1 del RD 463/2020.

 

20) Es permet la venda ambulant de productes de primera necessitat en vehicle?

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, no es refereix, en particular, a aquesta modalitat de venda. No obstant això, l'art. 10.1 preveu la suspensió de qualsevol altra activitat o establiment que, segons el parer de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi.

 

21) Hi ha restriccions a l'adquisició d'alcohol? En cas que l'alcohol sigui per a la fabricació d’hidrogels, es necessita algun tipus de document per a l’esmentada adquisició?

No s'ha prohibit, fins ara, l'adquisició d'alcohol, si bé hi ha l’obligació dels subjectes que en fabriquen de comunicar-ho a l’autoritat competent, tal com estableix l'Ordre SND/233/2020, de 15 de març. Entre altres productes, hi hauria les solucions hidroalcohòliques i els alcohols sanitaris.

 

22) Quins són els equipaments i les activitats que queden suspeses segons el que s’estableix en el Reial Decret 463/2020?

Els establerts a l’annex I, del Reial Decret llei 463/2020, que declara l'Estat d'Alarma pel Covid-19, publicat al BOE.

 

23) Quins són els equipaments i les activitats suspeses segons el que estableix el Reial Decret-Llei 10/2020?

A partir del 30 de març quedaran suspeses les activitats i equipaments que no estiguin incloses a l’annex I, del Reial Decret-Llei 10/2020, per mitjà del qual es regula el permís retribuït recuperable, publicat al BOE.

 


RELACIONS AMB PROVEÏDORS I CLIENTS 

24) Quina distància s’ha de mantenir entre clients dins la botiga?

Cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres, com a mínim, de la resta de persones dins l’establiment. Així mateix, també s’ha d’evitar l’aglomeració de gent fora de l’establiment.

Podeu consultar les indicacions per a personal d’atenció al públic en l’àmbit no sanitari, fent clic aquí. 

 

25) Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan garantits?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

 

26) Alguns comerços es troben amb clients que els exigeixen la devolució de les bestretes de les comandes. Estan obligats a la seva devolució?

No, els negocis que cobren una bestreta per una comanda o per una feina no tenen l’obligació de retornar-ho en cap cas, ja que s'entén que si es produís una demora en el compliment del contracte seria deguda a una causa de força major.

 

27) Com afecta l’Estat d’Alarma la política de devolucions del meu comerç?

Durant la vigència de l'Estat d'Alarma i/o de les seves possibles pròrrogues, s'interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial o bé online.

Una vegada perdi vigència el Reial Decret 463/2020, que declara l'Estat d'Alarma pel Covid-19 i/o les successives pròrrogues, es reprendrà el còmput de dies per efectuar la devolució.
 

28) Puc vendre per Internet qualsevol producte?

L'art. 10.1 permet el comerç per internet, telefònic o per correspondència, sense condicionar per tipus de producte. Els lliuraments han de complir les recomanacions dictades pel que fa a distància i les mesures de prevenció de la propagació del Covid-19.

 

29) El pagament amb targeta és obligatori o recomanable?

El Reial Decret 463/2020 no preveu cap limitació pel que fa a mitjans de pagament. No obstant això, i vetllant per una major garantia d'higiene, seria recomanable evitar la manipulació i intercanvi de qualsevol element com les monedes.

 

OBLIGACIONS I DRETS LABORALS 

30) Què es considera un servei essencial?   

Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts -escorxadors-.

També es consideren essencials les activitats incloses a l’annex I del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, publicat al BOE.

 

31) Durant la vigència de l’Estat d’Alarma, quines limitacions de circulació tinc?

Les persones podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Desplaçaments al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial que sigui considerada activitat essencial. 
 • Retornar al lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura de les persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que hagi de fer-se individualment, tret que s’acompanyi persones amb discapacitat o per altra causa justificada.

 Cal tenir en compte el que s’exposa en:

 

32) Puc circular amb el meu vehicle?

Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’us públic només per a la realització de les activitats referides en la resposta anterior; o bé per al proveïment de carburant a gasolineres o estacions de servei.

En qualsevol desplaçament, han de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

 

33) Si el Reial Decret 463/2020, que declara l'Estat d'Alarma pel COVID-19, no autoritza el meu comerç a obrir al públic, puc fer una suspensió de contractes dels meus treballadors?

Sí, si el vostre comerç o establiment ha hagut de tancar al públic o cancel·lar activitats per culpa de les limitacions establertes per les autoritats amb relació al Covid-19, es considerarà una situació de força major i, per tant, un motiu justificat per emprendre la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada dels vostres treballadors.

A partir del 30 de març, l’empresa que no realitzi un servei o activitat considerada essencial haurà d’aplicar un PRR al seu personal laboral, entre el 30 de març i el 9 d’abril, d’acord amb el que preveu el RDL 10/2020, de 29 de març.

 

34) En una suspensió de contractes dels meus treballadors haig de pagar la Seguretat Social?

No, el RD 8/2020, de 17 de març, art. 24, disposa que mentre duri la suspensió de contractes i la reducció de jornada per causes autoritzades de força major derivades de la situació d’alarma, el vostre comerç quedarà exonerat dels pagaments a la Seguretat Social en un 100% si teniu menys de 50 treballadors, i en un 75% si teniu més de 50 treballadors.

Així mateix, però, cal tenir en compte que la disposició addicional sisena del present reial decret llei estableix que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant el termini de sis mesos des de la data de reactivació de l’activitat.

 

35) Pot un comerç obligar a exercir la jornada laboral als seus treballadors, encara que no estigui autoritzat a obrir? Si aquests treballadors no volen anar a treballar, això pot suposar un cas d'absentisme laboral?

El Reial Decret-Llei 10/2020 limita el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, quan aquesta no sigui considerada activitat essencial. Aquesta limitació afecta totes les persones treballadores que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat si la seva activitat no ha estat paralitzada a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma establerta en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Queden exceptuades el personal laboral i les persones treballadores per compte d’altri, incloses en algun dels supòsits de l'article 1.2 del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març.

Si l’activitat és considerada essencial, el personal laboral podrà exercir la jornada laboral tenint en compte les mesures de seguretat i d'higiene que preveu l’article 10.2 del Reial Decret 463/2020. En cas que el treballador s’hi negui, podria considerar-se com una falta d’absentisme laboral. 

 

36) És necessari un certificat de l'empresa perquè els treballadors puguin desplaçar-se fins al seu lloc de treball sense ser requerits per les autoritats?

No, tot i que és recomanable. El Reial Decret pel qual entra en vigor l'Estat d'Alarma estableix que les persones podran circular per la via pública per desplaçar-se a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

En aquest sentit, és recomanable emetre un certificat per part de l'empresa perquè el treballador o el professional pugui acreditar, més fàcilment davant les autoritats competents, la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats. Podeu descarregar el document fent clic aquí. 

Aquí en podreu descarregar el justificant elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que facilitarà la circulació davant els controls que es puguin produir per part de l’autoritat competent, fes clic aquí. 

 

37) Cal reforçar les mesures d’higiene personal en l’àmbit d’atenció al públic no sanitari?

Les mesures que s’han d’observar en aquests casos són les mesures higièniques habituals:

 • Cal fer el rentat de mans de manera freqüent.
 • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Com a norma general, s’ha de mantenir una distància habitual (entre 1 i 2 metres).
 • S’ha d’evitar el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d’infecció respiratòria (tos o esternuts, fonamentalment). En cas que es manipuli algun objecte d’aquelles persones, cal rentar-se després les mans.
 • S’ha d’evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • Després de manipular objectes de tercers, cal abstenir-se de tocar-se la boca, nas i ulls sense abans haver-se rentat les mans.

 

38) Si s’està de cara al públic, cal portar mascareta?

No es recomana l’ús de la mascareta de manera rutinària. En els casos de trobar-se amb persones que tinguin símptomes respiratoris (tos o esternuts, fonamentalment), es recomana especialment mantenir la distància habitual, entre 1 i 2 metres.

 

39) Cal adoptar alguna mesura especial de prevenció?

S’han de reforçar les mesures universals de prevenció i control d’infeccions. Cal mantenir en tots els casos els criteris de prudència, racionalitat i tranquil·litat, i així s’ha de transmetre a la ciutadania. En cas que alguna de les persones que ateneu us manifesti dubtes sobre el Covid-19 que no pugueu resoldre, adreceu-vos als següents telèfons:

 • Informació, el 012.
 • Per a simptomatologia el 061.
 • El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

 

40) Es pot establir una activitat mínima indispensable en les empreses obligades a suspendre l’activitat pel Reial Decret-Llei 10/2020?

Sí, en el cas que sigui necessari es podrà establir un nombre mínim de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable. La referència serà la plantilla i l'activitat que es mantingui un cap de setmana ordinari o en festius.

 

41) Podran les empreses sol·licitar un ERTO de suspensió a partir del 30 de març?

El Reial Decret-Llei preveu l'excepció del seu àmbit d'aplicació a aquelles empreses a les quals se'ls autoritzi un ERTO de suspensió durant el període de vigència del permís retribuït.

 

42) Les persones en situació d'incapacitat temporal podran accedir al PRR que preveu el Reial Decret-Llei 10/2020?

No, aquestes persones treballadores estan excloses d'aquest permís.

 

43) Fins quan es podran recuperar les hores no treballades?

Les hores no treballades s’hauran de recuperar; el termini per fer-ho és fins al 31 de desembre de 2020.

 

AJUDES ECONÒMIQUES

44) El govern ha desenvolupat algun paquet de mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses?

Sí, el govern de l’Estat, a través del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, ha iniciat un pla de mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, per tal d’ajudar les empreses i els treballadors afectats per l’Estat d’Alarma.

També ha previst una prestació extraordinària per cessament d’activitat per a qualsevol treballador per compte propi o autònom inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o en aquells casos en què la facturació d’aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persones físiques– que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que estiguin donades d'alta en activitats per a les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

 

45) El meu ajuntament pot donar ajudes al comerç?

Sí, alguns ajuntaments estan adoptant iniciatives per al suport econòmic i empresarial del seu territori, i mesures com l'exempció de cobrament de tributs i taxes municipals.

 

FAQS DE PROTECCIÓ CIVIL – CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT)

Podràs consultar més preguntes freqüents de la ciutadania, que s’estan responent de forma periòdica per part de Protecció Civil, fent clic aquí. 

També podràs adreçar les teves preguntes relacionades amb el sector del comerç al correu que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha posat a disposició dels ciutadans. 

 

 

Inici 

 

Última revisió: 18 de març a les 16 h 

Llegir més

El govern espanyol ordena el tancament dels establiments d’allotjament turístic

FINANÇAMENT | Preguntes freqüents en l'àmbit del finançament en relació als efectes del Covid-19

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per la caiguda de l'activitat econòmica arran de la pandèmia de la Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques sobre finançament: 

 

1) La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, ha establert una línia d’avals però a qui va adreçada?

A empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

 

2) Quin és l’import que puc sol·licitar en la línia de finançament ICF-Avalis Liquiditat?

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma de la Covid-19, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda de comandes, impagaments...).

L'import estarà entre 50.000 € i 1.000.000 € i pel que fa a la cobertura, Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels préstecs de les entitats financeres.  

 

3) On podem adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. Recomanem iniciar la tramitació de necessitats a les entitats financeres habituals.

 

4) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Els condicionants bàsics del préstec són: 

 • Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.

 • Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d'alarma de la Covid 19 (caiguda comandes, impagaments,...).

 • Que el nou finançament financer ICF–Avalis Liquiditat comporti un increment net de la CIRBE.

 

5) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) ?

Sí, ja que l’objectiu de l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no la seva extinció.

 

6) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi el menys afectada possible.

 

7) Puc aplicar el suport financer a cancel·lar altres línies de finançament?

No. La línia de finançament ICF–Avalis Liquiditat va orientada a dotar de nova liquiditat que permeti compensar els efectes econòmics negatius de la Covid-19.

 

8) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Si, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents.

 

9) Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec, tenim costos de cancel·lació de l’aval?

Per aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.

 

10) Quines opcions de finançament tenen els autònoms i les microempreses?

Les microempreses i els autònoms poden recórrer a la línia d’avals habitual que la Generalitat de Catalunya ofereix a través de l’ICF i Avalis.  

11) Com ajuda el Govern espanyol a reforçar la liquiditat de les empreses?

El passat 17 de març, el Govern espanyol, a través del Ministeri d'Assumptes Econòmics, va anunciar una línia d'avals de 100.000 €  destinada a reforçar la liquiditat de les empreses que s’hagin vist perjudicades per la pandèmia de la Covid-19.

El 24 de març, el Consell de Ministres va aprovar les condicions per posar en marxa el primer tram d'aquesta línia d’avals per a empreses i pel col·lectiu d’autònoms.

Aquest primer tram ja està disponble i està dotat amb un import de 20.000 milions d’euros, dels 100.000 milions destinats a aquesta mesura de suport empresarial, que tindrà caràcter retroactiu. 

 

12) Com funciona aquesta línia d'avals del Govern espanyol?

L’Institut de Crèdit Oficial i les entitats financeres han firmat el conveni amb les bases reguladores de la línia, que cobrirà préstecs concedits des del 18 de març i fins al 30 de setembre, sempre que tinguin a veure amb una reducció de l’activitat per la pandèmia de la Covid-19.

A partir del 6 d'abril està actiu un primer tram amb un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reserva per als autònoms i les pimes. Un cop s’hagi utilitzat aquest primer tram de la línia d’avals, el govern espanyol habilitarà un nou tram.

 

13) Quin import puc sol·licitar mitjançant aquesta línia d'avals del Govern espanyol? 

L'import  màxim de 1,5 Mio € en diverses operacions per empresa/autònom s’aplicaran les disposicions de la UE de mínims i per sobre s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

 • S’avalaran les operacions fins a 50 Mio € que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de riscos, sense perjudici de comprovació posterior de les condicions d’elegibilitat.

 • S’avalaran les operacions de més de 50 Mio € a partir que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de les condicions d’elegibilitat de manera complementaria a l’anàlisi de l’entitat financera.

 

 

 

PIMEC 

 

Llegir més