El servei de Prevenció de riscos laborals identifica, avalua i guia per corregir els riscos associats als llocs de treball de les empreses, a través de l'assessorament i la implemetació de sistemes de gestió de la seguretat.

prevencio

L'objectiu és fer una prevenció de riscos propera i àgil, funcional i eficaç, adaptant-se a les noves tecnologies posant a l’avast de tota empresa la seva documentació en qualsevol moment, des de qualsevol ordinador.

Entre d'altres, aquestes són les diferents branques del servei:

  • Seguretat en el treball: és la branca que s'ocupa d'analitzar els factors materials que posen de manifest un perill per la integritat física dels treballadors.
  • Higiene industrial: És la disciplina dedicada a la identificació, avaluació i control dels factors de risc presents a l'ambient de treball, susceptibles de causar enfermetats profesionals.
  • Ergonomia: és el conjunt de coneixements científics aplicats per que el treball, els sistemes, productes i ambients s'adaptin a les capacitats i limitacions físiques i mentals de la persona.
  • Psicosociología: s'encarrega d'aquells factors organitzatius que poden afectar al benestar o la salut (física, psíquica i social) dels treballadors, així com del desenvolupament mateix del treball.
  • Formació: manipulació de carretons elevadors, emergències, manipulació manual de càrregues...
  • Estudis específics: soroll, contaminants químics, ergonòmics...

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres al 93.822.14.04