ENGINYERIA DOSBES, SLP

ENGINYERIA DOSBES, SLP és una empresa fundada l’any 1995 i constituïda a societat limitada l’any 1999, formada per dos socis fundadors ambdós Enginyers Tècnics Industrials, en Joan Boixader Gonfaus, col·legiat núm. 12.370 i en Josep Antoni Benavides Peña, col·legiat núm. 9.625.Amb el pas del temps ENGINYERIA DOSBES, SLP s’ha convertit en una empresa capaç de donar solucions a les més variades demandes del sector industrial, residencial, comercial i d’obres públiques. La situació de les nostres oficines ens permet abastar una àmplia zona de treball, des de l’àrea metropolitana fins a les comarques mes interiors, oferint els nostres serveis a qualsevol lloc de Catalunya. ELS NOSTRES OBJECTIUS Donar una resposta ràpida i eficaç als plantejaments i necessitats que té el nostre client, conscients cada vegada més, de la necessitat de fiabilitat i seguretat de qualsevol tipus d’instal·lació, del progressiu avanç tecnològic i de complexes tramitacions que precedeixen i acompanyen als projectes.Hem apostat en la necessitat de convertir-nos en una empresa que ofereixi una gestió integral, de forma que el nostres clients puguin despreocupar-se de totes les tramitacions, inspeccions i controls de les seves obres i instal·lacions, destinant aquest temps al desenvolupament de la seva pròpia activitat. Posem doncs, a la vostra disposició, el nostre coneixement i experiència amb un equip de professionals que l’assessoraran i li gestionaran les obres que vol realitzar, encaixant el projecte a les vostres necessitats tècniques, medi ambientals i econòmiques. EQUIP HUMÀ L’equip humà del qual disposa ENGINYERIA DOSBES, SLP està format per professionals altament qualificats, en constant formació, plena dedicació, i també per professionals lliures amb els quals es porten a terme col·laboracions específiques per tal de donar un servei més ampli i integral als nostres clients:Joan Boixader Gonfaus Enginyer Tècnic Industrial. Gerència.Josep A. Benavides Peña Enginyer Tècnic Industrial.Carles Trafí Vilalta Enginyer Tècnic Industrial.Mercè Boixader Gonfaus Tècnic especialista en administració comercial.Marta Tubau Santaeulalia Enginyer Tècnic Industrial SERVEIS DE CONSULTORIA • Estudis previs i auditories de l’estat de les instal·lacions• Estudis d’estalvi energètic• Optimització d’alternatives energètiques.• Estimació d’inversions.• Estudis de viabilitat.• Assessorament tècnic de totes les instal.lacions en explotació, millores energètiques i econòmiques, plans de manteniment, i plans directors. PROJECTES CONSTRUCTIUS • Redacció de projectes constructius elèctrics d’alta i baixa tensió, de comandament, control i potència.• Redacció de projectes constructius de calefacció, climatització, ventilació i humidificació, amb energies convencionals i alternatives (biomassa, captadors solars, geotèrmia, etc.)• Redacció de projectes constructius de generació d’aigua calenta sanitària, amb fons convencionals, i captadors solars i cogeneració.• Redacció de projectes constructius de transport de fluids, Gas, Vapor, Oli, etc..• Redacció de projectes constructius de captació i distribució d’energia solar fotovoltaica.• Redacció de projectes constructius d’instal·lacions de protecció passiva i activa contra incendis.• Redacció de projectes constructius d’abastament, emmagatzematge i transport d’aigua sanitària• Redacció de projectes constructius de xarxes de clavegueram, residuals, aigües grises.• Redacció de projectes constructius d’instal·lacions de productes petrolífers, estacions de servei, calderes industrials, i calefacció industrial.• Redacció de projectes constructius d’instal·lacions de telecomunicacions, xarxes d’informàtica, control d’accessos i instrumentació.• Redacció de projectes constructius per l’urbanització de parcel·les industrials i l’edificació de naus i plantes industrials.• Estat d’amidaments, pressupostos, especificacions tècniques i plecs de condicions, i estudis de seguretat i salut• Direccions i assistència tècnica a les obres de totes les instal·lacions indicades.• Estudi de la qualificació i certificació de eficiència energètica dels edificis, d’acord amb els programes oficials.• Estudis acústics per l’insonorització de locals. PRINCIPALS SERVEIS DE LEGALITZACIÓ • Redacció de projectes tècnics de legalització d’instal·lacions subjectes a reglamentació específica, amb la seva autorització davant els serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya.• Redacció de projectes ambientals i llicencies d’activitats.• Redacció d’estudis d’impacte i integració paisatgística• Redacció de plans d’auto protecció (PAU).• Redacció de projectes contra incendis.• Gestions energètiques amb les companyies subministradores.• Adequació i regularització d’instal·lacions existents que no disposen de la corresponent documentació oficial.• Obtenció de registres industrials.• Obtenció de registre sanitari.
Telèfon: 93 821 51 59
Fax: 93 821 15 74
Carrer: Plaça Europa, 12 baixos
Població: Berga
Codi postal: 08600