AMALGAMA7 i ASSOCIATS, SL

Amalgama-7 és una institució pionera a l'Estat espanyol en l'atenció integral dels principals problemes i comportaments de risc que afecten els adolescents i joves i les seves famílies.

Partim del supòsit que un adolescent o jove pot experimentar, en un moment determinat de la seva vida, un trastorn i/o uns canvis de conducta que l'afectin personalment, però també en els àmbits immediats del seu entorn, com són el familiar, l'escolar i el social. Per aquesta raó, el tipus d'intervenció que es planifica i es realitza preveu, i d'una forma principal, una atenció individualitzada, però que, necessàriament, també esdevé una atenció integral en l'àmbit educatiu, familiar i social.

En funcionament des de 1997 i amb més de 3.000 històries clíniques obertes fins a l'actualitat, se situa, pels seus resultats, entre les millors xarxes assistencials adreçades a adolescents i joves. Compta amb un equip professional de caràcter interdisciplinari format per més de 80 experts en el camp de l'atenció especialitzada d'adolescents i joves. L'equip està format per metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, treballadors socials, professors, mestres i llicenciats, educadors i monitors.

Planteja una intervenció integral a l'adolescent i al jove que presenta o pot presentar un comportament desestabilitzador en l'àmbit personal, familiar, escolar, laboral, sexual, social, legal, etc. I, complementàriament, tambè planteja una intervenció d'orientació, d'assessorament i, si és el cas, terapèutica per a la seva família.

Realitza un diagnòstic específic en cada cas i proposa un pla terapèutic personalitzat que es desenvoluparà en el context del centre ambulatori de consultes externes o bé en els centres residencials de què disposa. A més, proposa la coordinació amb altres centres existents del seu entorn, com són els escolars, de salut, socioeducatius i laborals, esportius, etc.

Complementàriament a l'activitat assistencial, realitza altres activitats de caràcter educatiu, preventiu, formatiu i docent, així com també d'assessorament escolar i sanitari, de sensibilització social i de coordinació amb administracions públiques.

Té concertades places de pràctiques a llicenciats universitaris per mitjà de convenis amb diferents universitats, així com també realitza estudis de seguiment, publicacions especialitzades i edició de material preventiu escolar i sanitari.

Realitza una tasca d'avaluació continuada en tots els àmbits de la seva intervenció. En aquest sentit, i en l'àmbit assistencial, s'ofereix setmanalment a les famílies dels nois i noies atesos en els centres residencials les dades corresponents a la seva evolució tant des d'una perspectiva terapèutica com educativa.

De forma complementària, i amb caràcter anual, es realitzen estudis de seguiment dos anys després d'haver finalitzat el tractament per tal de valorar-ne l'eficàcia i alhora la situació actual del noi o noia i de la seva família.

Telèfon: 93 237 41 22
Fax: 93 304 13 81
Carrer: Gran Via Corts Catalanes, 620, 1-1
Població: Barcelona
Codi postal: 08007