Ets una empresa i compres/vens a Europa?

Les operacions de compra-venda a empreses de la Unió Europea han d’estar inscrites al Registre d’operadors intracomunitaris, a fi de que les entregues de béns o serveis puguin estar exemptes d’IVA

Les empreses, els professionals i entitats jurídiques que fan operacions de compra-venda a empreses de la Unió Europea, han d’estar inscrits al Registre d’operadors intracomunitaris, a fi de que les entregues de béns o serveis puguin estar exemptes d’IVA

Per obtenir la condició d’operador intracomunitari (sempre que s’actuï com a empresari a efectes d’ IVA) cal presentar una declaració censal, model 036 a Hisenda sol•licitant l’ inscripció al Registre d’Operadors Intracomunitaris.

Es tracta d’un registre públic, consultable al web de l’Agència Tributària https://aeat.es/viescoes.html o a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do  indicant el NIF i el país de procedència de l’operador.

Si es comprova que l’operador intracomunitari amb el que realitzem la operació no està inscrit al ROI del seu país, caldrà repercutir l’IVA a la factura de béns  i prestacions de serveis intracomunitàries.

Model 349 – informe operacions intracomunitàries

A més de l’obligació d’incloure’ns en el Registre d’operadors intracomunitaris, caldrà omplir el model 349 de l’Agència Tributària on s’informa de les operacions intracomunitàries. El document s’haurà de presentar cada tres mesos sempre i quan hi hagi operacions en aquell trimestre, però si el volum d’operacions és superior a 50.000 euros s’haurà de presentar cada mes.

En el cas que el volum superés els 250.000 euros durant l’any anterior o l’any en curs, a més a més, caldrà presentar la declaració Intrastat. Es tracta d’una obligació de les empreses que permet l'obtenció de les dades necessàries per a l'elaboració de l'estadística dels intercanvis de béns entre Estats membres.

En funció de cada cas, però, caldrà estudiar les obligacions fiscals que hi hauria amb l’ajuda professional d’una assessoria.

Fonts:
Agència Tributaria: http://www.agenciatributaria.es
ICEX. Tramites y documentos de exportación. Gener 2013