Els residus, un indicador de l'activitat econòmica

Els residus generats per les empreses és un altre índex a tenir un compte en la valoració de l'evolució de l'economia.

De la mateixa manera que per saber l’evolució de l’economia fem servir un ampli ventall de ratis, índex i indicadors econonomico-financers, els residus també ens poden aportar informació sobre aquesta evolució.

Observant les dades del Balanç de les Dades de Residus de Catalunya 2011 publicada fa pocs dies per l’Agència de Residus de Catalunya, observem el següent:

  • El nombre d’empreses productores de residus ha disminuït, seguint la tendència ja iniciada des de l’any 2007.
  • El nombre de residus generats per les indústries catalanes ha disminuït en 214.658 tones anuals, situant-se en 3.912.958 tones. Aquesta dada segueix també la tendència en la reducció de residus generats iniciada també en els darrers anys.
  • La via de gestió principal dels residus és la valorització-reciclatge, amb un 78,7%, seguida de la deposició en abocadors amb un 15,7%.
  • Per tipus d’indústria, veiem que les activitats industrials que valoritzen més residus són les indústries agroalimentàries, seguides de metal•lúrgiques i de les del sector químic. A la cua trobem les empreses del sector serveis.
  • Si ens fixem en el nombre de gestors de residus veiem que la tendència és a la inversa. Des de l’any 2000, el nombre de gestors de residus a Catalunya s’ha duplicat. En l’actualitat n’hi ha 888, 76 més que l’any 2010.

Per tant, s’observa com la gestió de residus és una activitat econòmica que tot i la crisi, continua en creixement.

Marc Fernández, ambientòleg