Modificació del termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019- Termini voluntari IAE 2019 BOE Destacats

TERMINI VOLUNTARI IAE 2019- BOE 19-06-2019

Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament d'aquestes quotes.

Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 quan es tracti de les quotes a les quals es refereix l'apartat Ú anterior, fixant-se un nou termini que comprendrà des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2019, tots dos inclusivament.

 

Consulta l'informe complert aquí.