Mesures de regulació temporal d’ocupació (ERTO) Destacats

A conseqüència de les consultes en relació amb l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), és important entendre les diferències legals entre un ERTO, que està fonamentat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i un ERTO per força major.

Aquesta figura jurídica es defineix en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors i el seu procediment es regula en el Reial decret 1483/2012, que serà aplicable amb independència del nombre de treballadors contractats per la companyia i sense que es tingui en compte tampoc el nombre d’afectats per la suspensió o la reducció.

 1. ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció:

Té com a objectiu la suspensió dels contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, quan el cessament de l’activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecti dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària. Un altre objectiu seria la reducció de la jornada per les mateixes causes, d’entre un 10% i un 70% de la jornada computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual.

Combinació de totes dues mesures. El procediment, regulat en el Capítol II del Reial decret 1483/2012, estableix que:

Es comunicarà a la representació legal de les persones treballadores la intenció de la companyia d’iniciar un període de consultes amb la finalitat de dur a terme aquesta mesura. La RLPT té set dies per constituir la comissió, tret que no hi hagi representació; en aquest cas es disposen de quinze dies per crear-la. Amb la comunicació s’aportarà la documentació justificativa de la mesura i del fet que es tracta d’una situació temporal.

Paral·lelament, es comunicarà a l’autoritat laboral, aportant la mateixa documentació que en el supòsit anterior. El període de consultes es negociarà en una única comissió negociadora, i ha de tenir una durada màxima de quinze dies naturals. Durant el procediment intervé l’Autoritat Laboral i la Inspecció de Treball.

Per últim, es farà una comunicació final amb la decisió a la RLPT, a les persones afectades, així com a l’Autoritat Laboral.

Conseqüències legals de la implementació d’aquesta mesura: L’empresa deixa de tenir l’obligació d’abonar els salaris, però ha de continuar cotitzant i ingressant íntegrament la quota empresarial (tenint en compte la base de cotització mitjana dels últims sis mesos). Els treballadors no tenen dret a indemnització, però passen a percebre l’atur si s’acredita una carència de 360 dies en els últims sis anys. Aquesta decisió pot ser impugnada judicialment de manera col·lectiva, individual o per la mateixa Autoritat Laboral.

2. Procediment d’ERTO de força major:

a. Causa: ha d’existir causa de força major. Tradicionalment sempre s’entenia que es referia a situacions derivades de fets catastròfics com incendis, plagues, guerres, inundacions, terratrèmols, etc, o la decisió imprevisible o inevitable que recau sobre una empresa i impedeix la continuació de la prestació laboral, per exemple, davant la pèrdua de la llicència administrativa de l’activitat. En aquest cas, les activitats directament afectades pels tancaments decretats per les administracions entrarien dins d’aquest supòsit (p. ex. Centres educatius de les CCAA on s’han tancat o empreses d’espectacles, gimnasos, etc).

b. Prestació: Presencialment

c. Fase d’Iniciació: el procediment s’iniciarà mitjançant la sol·licitud de l’empresa dirigida a la Autoritat Laboral competent, acompanyada dels mitjans de prova que s’estimin necessaris, i simultània comunicació als Representants Legals dels Treballadors (RLT, d’ara en endavant). En cas de que no hi hagi RLT s’haurà de comunicar a tots els treballadors afectats.
 
d. Fase d’Instrucció i resolució: L’Autoritat Laboral competent demanarà l’informe de la Inspecció de Treball i realitzarà o sol·licitarà tantes altres actuacions o informes que consideri indispensables i dictarà la resolució en el termini de 5 dies a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud.

La resolució de l’Autoritat Laboral, haurà de limitar-se, en el seu cas, a constatar l’existència de la força major, corresponent a l’empresa la decisió sobre la reducció / suspensió sol·licitada, que tindrà efecte des de la data del fet causant de la força major. Tanmateix, l’empresa haurà de traslladar la decisió als RLT o Treballadors i a l’Autoritat Laboral.

Timing: El mínim imprescindible per a recollir documentació i complimentar la sol·licitud +5 dies.